Người bị huyết áp cao nên có lối sống như thế nào?